Ekologické aktivity

Strana 1 z 3123

EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Papež František vydal ve čtvrtek 18. června 2015 encykliku o ochraně životního prostředí nazvanou Laudato si’ (Tobě buď chvála) s podtitulem Péče o společný dům. Tento náš dům se hroutí, řekl František, což ohrožuje všechny, zvláště chudé. Apeluji proto na odpovědnost na základě úkolu, který dal Bůh člověku při stvoření: obdělávat a střežit zahradu, do níž ho zasadil. Text encykliky Laudato si’ v českém překladu si můžete přečíst na stránkách Rádio Vaticana.
Na KZŠ je environmentální výchova uskutečňována v souladu se ŠVP, její průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty.  Našimi aktivitami, teoretickými i praktickými, se snažíme vytvářet u dětí pozitivní postoj k životnímu prostředí, vést je k úctě ke všemu živému, učíme je znát a pečovat o prostředí kolem nás, učíme je chápat, že všechny oblasti života – sociální, kulturní, ekonomická i ekologická spolu velmi úzce souvisí a nelze je od sebe oddělovat.

Během školního roku je realizována řada projektů a aktivit:

  • Od roku 2009 jsme zapojeni do dlouhodobého projektu Recyklohraní, který zaštiťuje MŠMT ČR. Cílem tohoto projektu je zábavnou formou děti naučit, jak správně třídit a nakládat s odpady a jak zacházet s vysloužilými elektrozařízeními a bateriemi – plníme úkoly s ekologickou tematikou, ve škole jsou sběrná místa pro elektrozařízení a baterie.
  • Sběr papíru
  • Sběr PET víček
  • Sběr použitých kuchyňských olejů
  • Třídění odpadu ve třídách a na chodbách
  • Exkurze, výlety, třídní projekty, přednášky
  • Úklid okolí školy v rámci Dne Země

Vážení rodiče, milé děti,

vybité baterie, vysloužilá elektrozařízení, mobilní telefony či prázdné náplně do tiskáren můžete odevzdat přímo ve škole do příslušných nádob umístěných na dolní chodbě školy. Za odevzdaný odpad škola získává body, za které si můžeme vybrat odměnu ve formě sportovních a výtvarných pomůcek, knih nebo her, aj. Na konci loňského školního roku jsme za utržené body pořídili do školy diktafon.

V každé třídě je box na použitý papír, na obou chodbách jsou umístěny nádoby na plasty, plastové uzávěry (víčka) a bioodpad. Na nástěnkách ve všech třídách visí informace malého odpadního rádce, který vám pomůže s tříděním, popřípadě vám poradí vaše paní učitelka.

Případné informace o třídění odpadu lze najít např. na stránkách: https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim

                                      Štěpánka Kachníková, koordinátor EVVO

Environmentální vyúčtování za rok 2016

Společnost ASEKOL nám zaslala Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2016“. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných naší školou v rámci projektu Recyklohraní.

Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně vidíme, kolik jsme uspořili elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. Byl vyčíslen i náš podíl na snížení produkce nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí i v kalendářním roce 2016

ŠK

Ekologické aktivity ve školním roce 2016/2017

I v letošním školním roce jsme v rámci projektu Recyklohraní rozšiřovali znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnili jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných i velkých elektrozařízení nejen formou sběru, ale také plněním různých úkolů a aktivit, za jejichž splnění škola obdržela příslušný počet bodů.

Naše škola v uplynulém školním roce odevzdala 30 kg vybitých baterií a 23 kg drobného elektrozařízení.

V rámci Dne Země se žáci 1. stupně zapojili do projektu „Ukliďme Česko“, při němž vyčistili sídliště Židovna.

Ve dnech 30. 5. – 5. 6. proběhl na obou stupních KZŠ sběr papíru. O tom, jak se jednotlivé třídy snažily, vypovídá tabulka. Výtěžek sběru bude věnován na misie, nejpilnější třídy budou oceněny.

ŠK Celý příspěvek

Sběr papíru – UKONČEN

Od úterý 30. května jsou u obou budov školy přistaveny speciální kontejnery – zvlášť na noviny a časopisy (letáky) a zvlášť na kartony a lepenky.

Zapojte se a udělejte něco pro lepší životní prostředí!

Sběr papíru trvá do pondělí 5. června.

Ukliďme Česko

Ve středu 17. 5. 2017 jsme se na 1. stupni zapojili téměř s měsíčním zpožděním do akce ke Dni Země „Ukliďme Česko“. Po velké přestávce jsme vyrazili po třídách do ulic sídliště Židovna vybaveni pracovními rukavicemi a velkými modrými pytli. Jako každý rok jsme prošmejdili každičké zákoutí či keř a opět jsme se nestačili divit, co všechno jsou lidé schopni vyhodit pod svá okna. Našli jsme nejen papíry a papírky, plastové obaly, ale také boty nebo celý srolovaný koberec. (Doufejme, že si ho do těch keřů někdo jen neodložil…) 🙂

Děkujeme všem žákům, kteří za naše neukázněné občany odvedli kus pořádné práce! Celý příspěvek

Recyklohraní 2016/2017

Od září školního roku 2008/2009 je naše škola zapojena do projektu Recyklohraní, což je školní recyklační program zaštítěný MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Letošní první úkol nesl název „Pátrejte s baterkou, aneb lovíme baterie“. Děti během dvou dnů nasbíraly a přinesly do školy 12 kg vybitých baterií.

Život bez baterií si už ani neumíme představit. Na druhé straně však baterie představují riziko pro přírodu. Obsahují toxické látky, které se časem začnou uvolňovat a mohou škodit půdě, rostlinám, zvířatům i lidem. Baterie v sobě mají i kovy, které je možné využít pro další výrobu, a tudíž se díky recyklaci baterií a akumulátorů nemusí těžit tolik nerostných surovin přímo „ze Země“. Celý příspěvek

Sběr papíru začíná

Od pondělí 23. května jsou u obou budov školy přistaveny speciální kontejnery – zvlášť na noviny a časopisy (letáky) a zvlášť na kartony a lepenky. Zapojte se a udělejte něco pro lepší životní prostředí!

Oslavy Dne Země

V rámci oslav Dne Země se i žáci z 1. stupně aktivně zapojili do jarního úklidu města. Tak jako vloni nechybělo dětem pracovní nadšení a smysl pro detaily – děti chtěly sídliště Židovna vyčistit co nejlíp. Letošní úklid byl jednodušší. Přesvědčili jsme se o tom, že naše přání z loňského roku, a to, aby lidí, kteří netrefí ke správné popelnici, kontejneru nebo odpadkovému koši, bylo co nejméně, se vyplnilo. Odpadků jsme našli mnohem míň. Bohužel, stále mezi námi žijí lidé, kteří k popelnicím netrefí a dokonce zakládají černé skládky. Dvě taková ošklivá místa jsme našli za Obchodním centrem Zalda. Podle pobouřené reakce dětí soudím, že ony se k přírodě budou chovat vždy s úctou a ohleduplně.  Všem, kteří se do úklidu zapojili, patří velký dík.

Kromě aktivní dopolední práce se děti z 1. a 3. třídy a děti z kroužku 3 v 1 zúčastnily také programu na náměstí, kde si mohly projít různá stanoviště a upevnit si své znalosti z ekologie, vytvořit zajímavé věci, zařádit si na skákacím hradě nebo si posedět v traktoru ☺. Celý příspěvek

Fotogalerie – Uklízíme svět (1. stupeň) 2016

Celý příspěvek

Úklid na 2. stupni 2016

Jaro. Kromě kvetoucích stromů a šťavnatě zelené trávy se s ním pojí také sousloví – jarní úklid. Odpočatí po zimě vyrážíme s elánem do zahrad a zahrádek, balancujeme na okenních parapetech, leštíme kapoty apod.

Jarní úklid neminul ani žáky 2. stupně. Stejně jako v loňském roce jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko. Po krátkém školení od pracovnice domu dětí jsme vyrazili do terénu. Vybavili jsme se nezbytnými pomůckami – rukavicemi a pytli. Všechny nepřátelské odpadky, které se nám postavily do cesty, jsme rychle zlikvidovali.

Čistili jsme stejnou lokalitu jako loni a musím konstatovat, že odpadků jsme našli sotva poloviční množství. A to je, myslím si, velmi dobrá zpráva. :o) Celý příspěvek

Sběr papíru

Na konci května proběhne na naší škole sběr starého papíru.

U obou budov školy budou přistaveny speciální kontejnery – zvlášť na noviny a časopisy (letáky) a zvlášť na kartony a lepenky.

Zapojte se a udělejte něco pro lepší životní prostředí!

Vyhodnocení sběru papíru na KZŠ

V posledním květnovém týdnu určitě nikdo nepřehlédl řadu kontejnerů před I. i II. stupněm Katolické základní školy. Žáci na tento pohled už čekali, protože papír určený do sběru měli již doma připravený.

Celkem se sešlo 3.818,7 kg papíru určeného k recyklaci. Z I. stupně to bylo 2.131,5 kg a z II. stupně 1.687,2 kg. Mezi třídami byla nejlepší 8. třída, která přinesla 72,9 kg na žáka, 4. třída (53,6 kg na žáka) a 5. třída (49,6 kg na žáka).

Výtěžek bude věnován na vybavení šaten I. stupně a počítačové učebny II. stupně. Všem dárcům a koordinátorům sběru upřímně děkujeme. 🙂

Environmentální vyúčtování na KZŠ

Žákům Katolické základní školy se opět podařilo v rámci projektu Recyklohraní přispět k ochraně přírody. Před několika dny jsme obdrželi dokonce i certifikát a dopis, který si můžete prohlédnou ve škole na nástěnce, ale také v tomto příspěvku.  Celý příspěvek

Sběr starého papíru

Jako jsme již s předstihem upozorňuvali, proběhne na naší škole sběr starého papíru. Již nyní jsou před budovou I. i II. stupně přistaveny speciální kontejnery – zvlášť na noviny a časopisy (letáky) a zvlášť na kartony a lepenky. Kontejnery zde budou do pátku 29. června.

Zapojte se a udělejte něco pro lepší životní prostředí!

Fotogalerie – Exkurze dětí z kroužku 3 v 1 na Den Země

Celý příspěvek

Strana 1 z 3123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

 

Archív

Pro mládež

Jste návštěvník:
Dnešní návštěvy:

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Duch svatý vás poučí. (Lk 12,12)

 

Kalendář akcí

pondělí 4. září 2017 - Zahájení školního roku v 9.00 hodin mší svatou ve farním kostele

Video o sv. Dominiku

Krátký dokument vytvořený k 170. výročí narození patrona naší školy

 

Modlitba ke sv. Dominiku

Svatý Dominiku Savio, plnil jsi poctivě všechny své povinnosti a jsi pro nás vzorem neúnavné činnosti posvěcené modlitbou. Vypros i nám, abychom uměli při zachovávání svých povinností žít příkladným životem opravdové zbožnosti. Amen.

Pro zaměstnance

Vybrat jazyk