TŘIĎME ODPAD, MÁ TO SMYSL!

Vybité baterie, vysloužilá elektrozařízení, mobilní telefony či prázdné náplně do tiskáren je možné odevzdávat přímo ve škole do příslušných nádob umístěných na dolní chodbě školy na Jirchářské. Za odevzdaný odpad škola získává body, za které si můžeme vybrat odměnu ve formě sportovních a výtvarných pomůcek, knih nebo her, aj.

V každé třídě je box na použitý papír, na chodbách obou budov školy jsou umístěny nádoby na plasty, plastové uzávěry (víčka) a bioodpad. Taktéž použitý kuchyňský olej lze odevzdat na obou budovách.

Další informace o třídění odpadu lze najít např. na stránkách: https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim

Povolání střežit Boží dílo je podstatná součást ctnostného života a nikoli něco volitelného, ani nějaký druhotný aspekt křesťanského života. Toto je zásadní myšlenka a zároveň výzva.

                                                     Papež František v encyklice Laudato si’ (Tobě buď chvála)

KZŠ uskutečňuje environmentální výchovu v souladu se ŠVP, její průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty.  Našimi teoretickými i praktickými aktivitami se snažíme vytvářet u dětí pozitivní postoj k životnímu prostředí, vést je k úctě ke všemu živému, učíme je znát a pečovat o prostředí kolem nás, učíme je chápat, že všechny oblasti života – sociální, kulturní, ekonomická i ekologická spolu velmi úzce souvisí a nelze je od sebe oddělovat. Chceme žákům předat takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více činnostního učení se zaměřením na praxi.

Během školního roku realizujeme řadu aktivit a projektů:

  • Recyklohraní, dlouhodobý projekt, který zaštiťuje MŠMT ČR. Cílem tohoto projektu je zábavnou formou děti naučit, jak správně třídit a nakládat s odpady a jak zacházet s vysloužilými elektrozařízeními a bateriemi – plníme úkoly s ekologickou tematikou, ve škole jsou sběrná místa pro elektrozařízení a baterie.
  • Sběr papíru
  • Sběr PET víček
  • Sběr použitého kuchyňského oleje
  • Třídění odpadu ve třídách a na chodbách
  • Exkurze, výlety, třídní projekty, přednášky
  • Úklid okolí školy v rámci Dne Země

 

Štěpánka Kachníková