Adaptační pobyt 6. třídy

V termínu 16. – 18. září jsme realizovali adaptační pobyt žáků 6. třídy. Cílem adaptačního pobytu bylo podpořit vzájemné seznámení nově příchozích 5 žáků se žáky třídy, která pokračovala z 1. stupně. Dále jsme chtěli umožnit navázat v neformálním prostředí vztah mezi třídou a novým třídním učitelem. V dalších dnech jsme se zaměřili na prohlubování navázaných vztahů, nácvik žádoucích způsobů komunikace, rozvoj spolupráce a v neposlední řadě také na společné zážitky.

Program:

Téma 1: „Poznáváme se“

Dopolední část prvního dne byla ve znamení cestování na místo konání, ubytování a následného organizačního setkání, kde byli žáci informováni o průběhu akce, pravidlech objektu i pravidlech programu samotného. V odpolední části jsme se zaměřili na aktivity cílené na vzájemné poznání nově příchozích i stávajících žáků. Ve večerním bloku jsme pokračovali v prohloubení poznání žáků prostřednictvím dalších aktivit. Dále dostali žáci možnost seznámit se více se školní psycholožkou a třídním učitelem prostřednictvím aktivity „Co o mně možná nevíte“.

Téma 2: „Učíme se komunikovat a spolupracovat“

V dopolední části druhého dne jsme se věnovali nácviku komunikačních dovedností a strategiím řešení problému. Tyto kompetence si mohli žáci vyzkoušet v praxi v rámci závěrečného cvičení dopolední části a především během odpoledních aktivit. V odpoledním bloku jsme absolvovali delší putování, během kterého žáci opět plnili úkoly zaměřené především na spolupráci celé skupiny jako celku. Ve večerní části proběhlo závěrečné opékání a plnění večerního úkolu, který byl pro děti překvapením.

Téma 3: „Co si chceme odnést do školy“ + uzavření, zhodnocení akce

Poslední den dopoledne jsme se věnovali přípravě na přesun do školního prostředí. Žáci si vybírali pravidla fungování, která se jim na kurzu osvědčila a která by si chtěli přenést do školy. Závěrem dopoledního bloku bylo uzavření akce a závěrečné hodnocení všech účastníků.

 

Celkově hodnotím adaptační kurz velmi kladně. Myslím, že se podařilo naplnit všechny cíle akce. Žáci se vzájemně lépe poznali, dokázali spolupracovat na zadaných úkolech, zažili při plnění náročných úkolů úspěch a měli spoustu společných zážitků. To všechno dle mého názoru přispělo k tomu, aby se skupina více sblížila a byla mezi žáky posílena dobrá atmosféra. Také žáci samotní hodnotili akci kladně. Kurz se jim líbil, oceňovali, že dokázali společnými silami zvládnout těžké úkoly, že se dokázali povzbuzovat a neuchylovali se ke vzájemné kritice. Bylo pro ně důležité také to, že měli možnost poznat nové spolužáky a navázat přátelství také s těmi žáky, se kterými běžně nepřicházejí ve třídě do kontaktu.

Lucie Karabcová