OZNÁMENÍ O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE A JEJÍCH PODMÍNKÁCH - 1. stupeň

Základní informace o školních skupinách:

1) Školní skupiny pro žáky 1. stupně budou probíhat od 25.5.2020 v časech:                dopolední blok 7:45 – 11:30, resp. 08:00-11:45 hod,                                                                          odpolední blok 11:30 – 16:20, resp. 12:00 -16:30.

2) Vzdělávacím obsahem dopoledního bloku je především učivo hlavních předmětů jako při dálkovém vzdělávání (český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda). Obsahem odpoledního bloku je zájmové vzdělávání vycházející rámcově z náplně ŠD.

3) Podmínkou pro zařazení žáka je:

a) zasláním přihlášky do školní skupiny vyplněné zákonným zástupcem prostřednictvím elektronické žákovské knížky zástupkyni ředitele do 15.5.2020 (tímto zákonný zástupce bere na vědomí skutečnosti v tomto oznámení)

b) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – vyplněné a podepsané zákonným zástupcem (bude se vybírat před vchodem do budovy školy dne 25. května 2020)

c) každý žák má s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky (zákonný zástupce zodpovídá za pravidelnou nezbytnou hygienu)

d) pro omezenou kapacitu naší školy (max. 3 školní skupiny) mají přednost žáci, jejichž rodiče jsou oba v zaměstnání, pro odpolední blok budou jen 2 skupiny po 12 žácích – přednost mají žáci 1. až 3. ročníku, výuka nejstarších žáků bude probíhat v budově II. stupně na Výsluní

4) Složení skupiny je neměnné po celou dobu a žáky bude vzdělávat 1 pedagog během dopoledního bloku a 1 pedagog během odpoledního bloku. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5.2020.

5) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

6) Zákonný zástupce (případně pověřená osoba) je povinen být dostupný na telefonu sdělenému škole pro případ nenadálé události.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky; dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

Příchod ke škole, pohyb před školou, vstup do budovy školy

Po příchodu před budovu školy se žáci shromažďují pouze ve skupinách, do kterých jsou zařazeni, platí povinnost zakrytí úst a nosu. Od ostatních spolužáků si udržují bezpečný odstup minimálně 2 m. Nikdo nevstupuje sám do budovy školy.

Jednotlivé školní skupiny vyzvedává před školou pověřený pedagogický pracovník, který odvede svou skupinu nejprve do prostoru šaten a pak do třídy tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Doprovázejícím osobám je vstup do budovy školy zakázán.

V budově školy

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Žáci se mohou pohybovat pouze v přesně vymezených prostorách (určená třída, WC, společné prostory), a to na základě pokynů pedagogických pracovníků zajišťujících minimální kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Ve třídě

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Poté se žák usadí do přidělené lavice, ve které sedí sám, od ostatních má rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru) – rozhoduje pedagogický pracovník. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí ruce ve své třídě.

Přestávky budou fázovány nebo případně vymezeny prostory tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.

Školní stravování

Kvůli omezeným možnostem naší školy a nařízeným hygienickým opatřením nebudeme zajišťovat školní stravování. Prosím rodiče, aby zajistili pro své děti dostatečné svačiny.

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

Před jídlem a po jídle si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Opuštění budovy školy

Po ukončení dopolední činnosti školní skupiny pověřený pedagogický pracovník odvede odcházející žáky  do prostoru šaten tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Vykonává nad svou skupinou dohled do opuštění budovy školy. Žáci ji opouštějí neprodleně a odchází za stejných podmínek jako při příchodu.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:

1) Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tento formulář nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.  2) Přihlášku do školní skupiny.

 Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny zákonný zástupce informuje školu prostřednictvím třídního učitele o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Zákonný zástupce tak učiní písemnou zprávou zaslanou do elektronické žákovské knížky. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Plánovaný odchod žáka bez doprovodu zákonného zástupce v průběhu činnosti školní skupiny (návštěva lékaře apod.) – zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost předem učiteli skupiny prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Při vyzvedávání žáků během odpoledního bloku budou stanoveny pevné časy pro odchod žáků – bude upřesněno. Pověřený pedagogický pracovník odvede odcházející žáky ze své skupiny do prostoru šaten tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Zákonný zástupce nevstupuje do školy.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4) Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin.

8) Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

S případnými dotazy se obracejte na zástupkyni ředitele Mgr. Marii Suchou, buď telefonicky 731 604 358, emailem sucha@kzsub.cz nebo přes eŽK.

V Uherském Brodě 6.5.2020                                                                                                          Mgr. Ivo Ertl, ředitel školy

 

Přihláška

Čestné prohlášení