Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1.třídy Katolické základní školy v Uherském Brodě proběhne ve dnech 19. – 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis do prvních tříd základních škol se letos týkají dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015.

Další informace týkající se zápisu do 1. třídy budeme vzhledem k epidemiologické situaci průběžně aktualizovat na webových stránkách školy. Děkujeme za pochopení.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Vyplňte žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (viz níže) pro školní rok 2021/2022 a doručte dokumenty do školy v době od 19.  do 30. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:

 • poštou na adresu: Katolická ZŠ v Uherském Brodě, Jirchářská 823, 688 01 Uherský Brod
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: info@kzsub.cz
 • do datové schránky školy: kv53cmj
 • osobním doručením – vhodit v zalepené obálce do schránky u vstupních dveří na ulici Jirchářská

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

Škole je nutné doložit:

 • vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • Zápisní lístek
 • kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce (prostou kopii dálkovým způsobem, kde bude uveden souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopií a jeho podpis, kopie rodného listu bude součástí spisu)
 • v případě odkladu Žádost o odklad školní docházky, doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • v případě nutnosti nastavení vhodných podpůrných opatření zákonný zástupce doloží zprávu z poradenského zařízení (informace o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích)
 • v případě, že se jedná o dítě po odkladu školní docházky v loňském roce, dodá zákonný zástupce Rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud nebylo vydáno naší školou)

Žádáme zákonné zástupce o úplné vyplnění všech dokumentů s uvedením funkční emailové adresy, telefonního čísla a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

 

Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku:

 • Pro školní rok 2021/2022 bude do 1.  ročníku přijato maximálně 18 žáků.
 • Přednost mají zájemci, kteří mají na KZŠ staršího sourozence a dále děti, kterým bylo vydáno pro školní rok 2020/2021 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
 • Sdílení pedagogického přístupu školy – krátký motivační videohovor pedagoga s dítětem (asi 20 minut)

 

Výsledky zápisu

Výsledky budou zveřejněny do 7. května 2021 na webových stránkách školy a vyvěšeny na vchodových dveřích. Přijatí žáci budou zapsáni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno při zápisu.

 

V Uherském Brodě 16. 3. 2021                                                   Mgr. Klára Sovadinová, ředitelka školy

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Marii Suchou na email: sucha@kzsub.cz nebo na telefonu: 731 604 358.