GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Katolická základní škola v Uherském Brodě, IČO: 713 40 700, se sídlem Uherský Brod, Jirchářská 823 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů:

  • školní matrika – jméno, příjmení žáka, adresa, rodné číslo, obor vzdělávání, třída, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, místo narození, zdravotní postižení, omezení, nadání, jméno, příjmení zákonného zástupce, kontaktní údaje – adresa, telefon, email
  • fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace činnosti a úspěchů školy
  • seznamy žáků pro zajištění vzdělávacích či sportovních akcí, výletů, kurzů apod.
  • personalistická agenda

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Správce se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností ze zákona nebo smlouvy. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá správce o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Katolická základní škola v Uherském Brodě jmenovala v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát.

sídlo: Týnská 633/12, 110 00 Praha 1

ev.č.ČAK: 15195

IČO: 726 95 633

datová schránka: kz73igd

tel: +420 703 142 855

e-mail: gdpr@jakubkriz.cz

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem s výborným přehledem o činnosti správce a zpracování osobních údajů, ke kterému při něm dochází. Je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dospějete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

 

V Uherském Brodě 25.5.2018