Přijímací řízení na SŠ 2020/2021

PRÁVNÍ PŘEDPISY

​► zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

► vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

►zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

MŠMT

TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 1.  Přihlášky na SŠ pro obory vzdělání s talentovou zkouškou /umělecké školy, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou/  do 30.11.2020
 2.  Přihlášky na ostatní SŠ do 1. 3. 2021 (už musí být doručeny na danou střední školu)

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín: pondělí 12. dubna 2021
 2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín: středa 14. dubna 2021
 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 1. termín: středa 12. května 2021
 2. termín: čtvrtek 13. května 2021

SCIO

Obecné informace o přijímacím řízení:

1) Každý uchazeč si může podat 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení.
 • součástí přihlášky – doklady stanovené vyhláškou, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti a další dokumenty dle kritérií dané střední školy
2) Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).
 • v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí​
 • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
3) Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví, omlouvají ho pouze:
 • vážné důvody (např. zdravotní)
 • písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy
4) Hodnocení výsledků přijímacího řízení:
 • Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání.
 • Výsledky jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení – JPZ se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60%, na sportovních gymnáziích nejméně 40%.  (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).
 • Výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena.
 • Případně podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
5) Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

Ukončení hodnocení, oznámení zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet – min. 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

Obory s MZ: ředitel ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Centrem, Centrum zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna 2021.

Ostatní obory: do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky.

Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky od 22. dubna – 30. dubna 2021.

6) Odvolání

Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy (řediteli školy) ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

7) Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek (ve škole do 15. 3. 2021)

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení – zveřejnění rozhodnutí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případě kdy:

 • Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu.
8) Další kola přijímacího řízení

Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ, poté jsou informace zveřejňovány na www.zkola.cz.

V rámci hodnocení výsledků může ředitel zohlednit výsledky jednotné zkoušky (a určí náhradní způsob hodnocení pro uchazeče, kteří JPZ nekonali).

Školní přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.

Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ

 1. Přihlášky tiskne zástupkyně ředitele (potřebné informace: jméno zákonného zástupce, který bude na přihlášce uveden; aktuální telefonní kontakt a email na zákonného zástupce, aktuální adresa). Přihlášku si doma zkontrolujte, doplňte podpis zákonného zástupce a žáka + datum podpisu.
 2. Termín pro vytisknutí vyplněných formulářů přihlášek našich žáků na SŠ je do 20. 2. 2021 (nezapomeňte, že k jednotlivým přihláškám přikládáte ještě potvrzení od lékaře a další dokumenty dle kritérií jednotlivých škol, což Vám také nějaký čas zabere).
 3. Přihlášky podávají uchazeči o studium sami k rukám ředitelů středních škol – osobně nebo poštou doporučeně (podací lístek uschovejte).

Kalendář dnů otevřených dveří na SŠ

Přehled SŠ ve Zlínském kraji

SLEDUJTE:

 • webové stránky Vámi vybraných škol (přípravné kurzy, přijímačky nanečisto, kritéria přijímacího řízení)
 • další odkazy:

www.cermat.cz

www.stredniskoly.cz

www.zkola.cz 

www.infoabsolvent.cz