Etická výchova

Etická výchova

Náš projekt Podpora implementace etické výchovy byl na naší škole finančně podpořen z grantu MŠMT. V rámci projektu jsou všichni pedagogičtí pracovníci proškoleni v oblasti Etické výchovy. V novém školním roce bude v rámci nového ŠVP probíhat výuka Etické výchovy na obou stupních školy.

Co člověk prožije na vlastní kůži, to si nejvíce zapamatuje, to ho nejvíce ovlivní a obohatí.

V současnosti se velmi hovoří o globálních problémech, které ohrožují člověka především v jeho fyzické existenci. Neméně závažné jsou etické a výchovné problémy, které ohrožují člověka v jeho duchovní existenci. Jedním ze způsobů, jak morálně odpovídat na potřeby současného světa, je projekt etické výchovy. Od letošního školního roku zařazujeme etickou výchovu v rámci Osobnostní výchovy do výuky na 2. stupni, na 1. stupni bude etická výchova vyučována průřezově. Zde je malý vhled do toho, oč se budeme v etické výchově snažit:

Projekt etické výchovy

Etická výchova je postavena na prožitkové pedagogice, vede k vytváření osobních postojů a hodnot formou vlastního žákova prožitku. Její program je zaměřen k jedinému výchovnému cíli spočívajícímu v prosociálním chování žáků, chování, které podporuje dialog, nezištnou spolupráci ve skupině, vede k přesahu mimo hranice kolektivu – ke komplexní prosociálnosti. Cílem je nejen základní orientace v mravních hodnotách, ale i vytvoření vlastního hodnotového systému žáka, který se stává posilou a základem zralé osobnosti, která dokáže realizovat poznané dobro bez nároku na odměnu a ocenění ostatních.