Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zařízení, které představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence). Jeho hlavním cílem je poskytování poradenských a konzultačních služeb ve škole.

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce.

Školní poradenské pracoviště spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče, OSPOD).

Smyslem služeb, které poskytuje školní poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky a metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Služby obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

Organizační struktura pro školní rok 2021/2022

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

 • výchovný poradce: Mgr. Miroslava Robová

Členové školního poradenského pracoviště:

 • školní metodik prevence: Mgr. Sylvie Píšková
 • kariérový poradce: Mgr. Sylvie Píšková
 • školní speciální pedagog: Mgr. Miroslava Robová

Hlavní cíle

 • zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • podporování celkové proměny školy
 • komunikace s rodiči a upevňování další spolupráce v péči o žáka
 • zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky nadané a mimořádně nadané, péče o žáky s neprospěchem
 • kariérové poradenství – profesní orientace žáků
 • prevence rizikového chování žáků a školní neúspěšnosti
 • vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků
 • spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními
 • spolupráce s farností Uherský Brod