Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Mgr. Miroslava Robová

 • konzultace po předchozí dohodě
 • kontakt: robova@kzsub.cz

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga

 • Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole.
 • Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.
 • Podílí se na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu každého dítěte.

 Depistážní činnosti

 • Depistážní šetření v hodinách
 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, participace na plánu pedagogické podpory v rámci školy.

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (vzdělávací činnosti, stimulační činnosti).
 • Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační); se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (vzdělávací činnosti, stimulační činnosti).
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy).
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav.
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.
 • Spolupráce s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

 

Metodické a koordinační činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 • Metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně speciálních vzdělávacích potřeb, využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.