Třídní schůzky a konzultace

Třídní schůzky a konzultace

První informativní třídní schůzky se konají vždy na začátku školního roku. Zde se rodiče scházejí společně s třídními učiteli jejich dětí. Účelem je seznámení se s organizací školního roku, nejdůležitějšími akcemi, které škola plánuje, nabídkou zájmových kroužků, rozvrhem hodin, vyučujícími předmětů, školním řádem atd. 

Ostatní schůzky se konají formou konzultací, které jsou rodičům nabídnuty kolem uzavření klasifikačního období. Zde se již schází rodiče individuálně s vyučujícími, kteří jim podávají informace o prospěchu a chování jejich dětí. Před těmito schůzkami rodiče vždy dostávají přehled o hodnocení a klasifikaci za čtvrtletí.

Všichni pedagogové školy mohou poskytnout informace o prospěchu a chování žáků kdykoli v průběhu školního roku po domluvě s rodiči.

Třídní schůzky a konzultace ve školním roce 2022/2023

Třídní schůzky 1. stupeň, bude upřesněno v průběhu druhého školního týdne

Třídní schůzky 2. stupeň, 19. 9. 2022 pro rodiče žáků 9.třídy v 16:00 hod.

pro rodiče žáků ostatních tříd v 16:15 hod.

Konzultace 1. stupeň

Konzultace probíhají po individuální domluvě mezi třídní učitelkou a rodiči. Vždy v týdnu,  který začíná uvedeným datem.

Termíny konzultací: 7.11.      9.1.      22.5.

Konzultace 2. stupeň

Pro konzultace jsou určeny následující termíny. Vždy je nutné se s daným vyučujícím předem dohodnout na přesném termínu a časovém údaji. Bez této domluvy nebude vyučující k dispozici.

Termíny konzultací: 10.10.; 7.11.; 12.12.; 9.1.; 6.2.; 13.3.; 18.4.; 22.5.